Qstar
Hitta mack

Information till personer vid incidentrapportering

Information om Qstars behandling av personuppgifter i samband med stationsövervakning, incidentrapportering och tankning på våra stationer*

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, (”Qstar”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt lag. För personuppgifter som förekommer i samband med incidentrapportering är Qstar tillsammans med koncernbolaget DCC Management Services Ltd (DCC House, Leopardstown Road, Foxrock, Dublin 18) s.k. gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter.

För chaufförers personuppgifter kan Qstar vara gemensamt personuppgiftsansvarig med Scania CV Aktiebolag, Box 903, 57229 Oskarshamn, tel. 08-55 381 000, (”Scania”) om personuppgifterna förekommer i elektroniska färdskrivare. För information om Scanias behandling av personuppgifter, se Scanias villkor för databehandling och dataskydd.

Qstar ansvarar för att tillhandahålla dig relevant information om behandlingen av dina personuppgifter och för att tillgodose dina rättigheter enligt lag. Scania ansvarar dock för att tillgodose chaufförers rättigheter enligt lag, vad beträffar personuppgifter som förekommer i elektroniska färdskrivare.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Qstar behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot Qstars behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från Qstar för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet).

Om du har synpunkter på Qstars behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi personuppgifter?

Ändamål med behandlingen och vår rätt att behandla personuppgifterna

Qstar kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. om det har inträffat en incident. Vi kan också behandla dina uppgifter för säkerhetsändamål, administration av försäkringsärenden, administration av betaltransaktioner, för planering och utveckling av verksamheten och i samband med rättsliga anspråk. I dessa fall bedömer vi att våra intressen är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre.

Om du tankar på en av Qstars stationer kan vi behandla uppgifter om din betalning för att fullgöra avtal med dig. Behandlingen av dina personuppgifter är i sådant fall en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

Qstar kan behandla chaufförers positioneringsuppgifter för logistiska ändamål, fördelning av resurser, säkerhet (för chauffören, övriga personer, godset och materialet), klagomålshantering, kundservice och i syfte att föra den elektroniska färdskrivaren. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen som chaufför inte väger tyngre.

Qstar kan behandla uppgifter som rör din hälsa i samband med rapportering om incidenter. I den mån vi behandlar sådana känsliga personuppgifter är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. olyckor eller skadeåverkan.

Vem kan vi inhämta dina uppgifter från?

Qstar kan inhämta uppgifter om dig från fordonsregistret, våra samarbetspartners och allmänheten (vid incidentrapportering).  

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Qstar kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag, med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. För närvarande sker behandling av dina personuppgifter av företag i de länder utanför EU/EES som framgår av följande länk. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler, vilket har accepterats som en godtagbar skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen. Om behandling av dina personuppgifter sker av företag i USA kan sådant företag ha anslutits till Privacy Shield, vilket också har accepterats som en godtagbar skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Personuppgifter som inhämtas för att fullgöra avtal med dig om du tankar på en av våra stationer raderas i regel 18 månader efter inhämtning. Personuppgifter som inhämtas via kameraövervakning raderas i regel två månader efter inhämtning. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att sköta vår bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk. För att kunna utöva eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

*Med ”tankning på våra stationer” menas tankning som görs av personer som inte är tankkortskunder eller bankkortskunder med Cardivationavtal (d.v.s. kvittokopia på mail)

Qstar Försäljning AB är ett  bensin- och drivmedelsbolag på den svenska marknaden. Våra varumärken är Qstar, Pump och Bilisten och du hittar våra mackar på landsbygden, på mindre orter och i vissa större städer.

Qstar Försäljning AB ingår i DCC Group

Välkommen till oss!

Kontakta Kundservice
011 - 28 00 00

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Instagram AppIcon FIX

Qstar Försäljning AB
Box 633 (besöksadress: Spårgatan 5)
601 14 Norrköping

Org nr. 556349-2262