Information till personer vid incidentrapportering

Information om Qstars behandling av personuppgifter i samband med stationsövervakning, incidentrapportering och tankning på våra stationer* 


Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt lag. För personuppgifter som förekommer i samband med incidentrapportering är Qstar tillsammans med koncernbolaget DCC Management Services Ltd (DCC House, Leopardstown Road, Foxrock, Dublin 18) s.k. gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter. 

För chaufförers personuppgifter kan vi vara gemensamt personuppgiftsansvarig med Scania CV Aktiebolag, Box 903, 57229 Oskarshamn, tel. 08-55 381 000, (”Scania”) om personuppgifterna förekommer i elektroniska färdskrivare. För information om Scanias behandling av personuppgifter, se Scanias villkor för databehandling och dataskydd. 

Vi ansvarar för att tillhandahålla dig relevant information om behandlingen av dina personuppgifter och för att tillgodose dina rättigheter enligt lag. Scania ansvarar dock för att tillgodose chaufförers rättigheter enligt lag, vad beträffar personuppgifter som förekommer i elektroniska färdskrivare. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter). 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen. 


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att rapportera till myndighet om det har inträffat en incident. Vi kan också behandla dina uppgifter för säkerhetsändamål, administration av försäkringsärenden, i goodwillsyfte, administration av betaltransaktioner, för planering och utveckling av verksamheten, att kunna uppvisa regelefterlevnad och i samband med rättsliga anspråk. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre. 

Om du tankar på en av våra stationer kan vi behandla uppgifter om din betalning för att fullgöra avtal med dig. Behandlingen av dina personuppgifter är i sådant fall en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig. 

Vi kan behandla chaufförers positioneringsuppgifter för logistiska ändamål, fördelning av resurser, säkerhet (för chauffören, övriga personer, godset och materialet), klagomålshantering, kundservice och i syfte att föra den elektroniska färdskrivaren. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen som chaufför inte väger tyngre. 

Vi kan behandla uppgifter som rör din hälsa i samband med rapportering om incidenter. I den mån vi behandlar sådana känsliga personuppgifter är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. olyckor eller skadeåverkan. 


Vilka uppgifter om dig behandlar vi?

Vi kan inhämta uppgifter om dig från fordonsregistret, våra samarbetspartners och allmänheten (vid incidentrapportering). De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett namn, telefonnummer, epostadress, arbets-/uppdragsgivare, fordonsuppgifter, försäkringsuppgifter, relation till den inträffade incidenten och inträffade skador. Vi kan även behandla motsvarande uppgifter som du lämnar till oss. 


Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ. 

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information). 


Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Personuppgifter som inhämtas för att fullgöra avtal med dig om du tankar på en av våra stationer raderas i regel 18 månader efter inhämtning. Personuppgifter som inhämtas via kameraövervakning raderas i regel två månader efter inhämtning. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att sköta vår bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk. För att kunna utöva eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid. 

Telefonsamtal med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år. 


*Med ”tankning på våra stationer” menas tankning som görs av personer som inte är tankkortskunder eller bankkortskunder med Cardivationavtal (d.v.s. kvittokopia på mejl). 


« Tillbaka till integritetspolicy

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!