Information till kontaktpersoner hos potentiella företagskunder

Information till kontaktpersoner hos potentiella företagskunder om Qstars behandling av personuppgifter


Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för marknadsföring av våra egna produkter och tjänster samt i förekommande fall för att dokumentera avtal du ingår med oss för din arbets- eller uppdragsgivares räkning. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt i samband med rättsliga anspråk. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre. Om din arbets- eller uppdragsgivare blir kund hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för andra ändamål, som du då får information om. Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss.


Vilka uppgifter om dig behandlar vi?

Vi har inhämtat dina personuppgifter från LindMarkmedia AB och/eller CreditSafe i Sverige AB. De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett namn, telefonnummer, e postadress, arbetsgivare och titel. Som huvudregel har uppgifterna sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor.


Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Qstar kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. För närvarande kan behandling av dina personuppgifter ske av företag i de länder utanför EU/EES som framgår här. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information).


Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under tre månader för marknadsföringsutskick. Om du tackar nej till våra erbjudanden eller motsätter dig direktmarknadsföring kan vi spara dina uppgifter för att du inte ska få ytterligare utskick från oss i upp till ett år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk.

Telefonsamtal med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år.


« Tillbaka till integritetspolicy