Allmänna villkor för Qstars/Pumps/Bilistens kundkort (gäller fr.o.m 2021-09-20)

Kortutgivare/Kreditgivare/Kontohållare: Qstar
Kontohavare: Den som efter ansökan beviljats konto till vilket Kundkort är knutet
Kundkort: Av Qstar utgivet Tank-, Smart-, eller Företagskort
Konsument: En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet
Mina sidor: Den webbplats eller applikation där Qstar tillhandahåller digital information om Kontohavarens Kundkort

Qstar: Qstar Försäljning Aktiebolag, org. nr 556349-2262

1. Giltighet och användning
1.1 Kundkortet är Qstars egendom och Qstar äger rätt att byta ut det vid tidpunkt som bolaget bestämmer. Kundkortet är knutet till en kontokredit och gäller för inköp av drivmedel och i förekommande fall andra produkter/tjänster på Qstars samtliga anläggningar och på försäljningsställen med vilka Qstar har tecknat avtal. Qstar äger rätt att från tid till annan utvidga eller inskränka kortets giltighet hos företag som Qstar samarbetar med. Kundkortet är personligt. Kundkortet gäller antingen i förening med personlig kod (PIN-kod), varvid användning av Kundkortet i förening med PIN-koden anses som en kvittens av genomfört köp och godkännande av att till Kundkortet knuten kontokredit belastas, eller genom uppvisande av Kundkortet i förening med i Sverige godkänd legitimationshandling. I sistnämnda fall sker kvittens av köp genom namnunderskrift på köpnota. Den sammanlagda skulden på kontokrediten avseende inköp med ett eller flera Kundkort kan komma att överstiga fastställd kreditgräns per månad. Avtalet om Kundkort gäller tills vidare. Avtalet upphör att gälla en månad efter det att Qstar sagt upp detsamma, om inte annat följer av dessa villkor. Avtalet upphör att gälla när Qstar bekräftar att Avtalet upphört efter det att Kontohavaren sagt upp detsamma, dock längst en månad efter att Qstar har mottagit Kontohavarens uppsägning. Kontohavare som vill säga upp avtalet ska göra det skriftligt till Qstar Försäljning AB, Box 633, 601 14 Norrköping, eller elektroniskt via Mina sidor. Om Qstar vill säga upp avtalet, sker det skriftligen till den av Kontohavaren till Qstar senast meddelade adressen.
1.2 Smartkortet är inte knutet till en kontokredit. För Smartkortet gäller istället att Kontohavaren sätter in pengar i förskott för att därefter använda tillgodohavandet för inköp enligt p. 1.1. Köp utöver tillgodohavande är inte tillåtet och Kontohavaren erhåller ingen kredit. Har inköp gjorts under perioden erhåller Kontohavaren ett kontoutdrag som visar kontobehållning och en sammanställning av gjorda inköp. Minsta insättning på kontot är f.n. 500 kronor per insättningstillfälle. Maximalt tillgodohavande på kontot är 50.000 kronor för Konsument som är Kontohavare. Det utgår ingen ränta på insatt belopp. Medel på kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin, vilket innebär att medlen kan förloras om Qstar försätts i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. Qstar har inte för avsikt att använda de mottagna medlen. Kontohavaren erhåller en rabatt på drivmedel i enlighet med Qstars vid var tid gällande rabattvillkor. Skulle konto anslutet till Smartkort vid något tillfälle belastas med ett negativt saldo, är Kontohavaren betalningsansvarig härför enligt p. 6 och 7.

2. Ansökan om Kundkort
2.1 Ansökan om Kundkort görs skriftligen eller elektroniskt via Qstars hemsida på Qstars ansökningsformulär. Kontohavaren har möjlighet att erhålla vissa begränsningar för Kundkortet, t.ex. begränsad volym, begränsat antal tankningar och antal giltiga kvaliteter. Vid ansökan om Kundkort samt vid utfärdande av extrakort väljer Kontohavaren en PIN-kod knuten till Kundkortet. Skulle de lämnade uppgifterna vid ansökan visa sig felaktiga har Qstar rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återkalla utgivna Kundkort.
2.2. Kundkort beviljas efter kreditprövning (ej Smartkort). Qstar förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökan.
2.3 För Konsument gäller dessutom följande beträffande ansökan om Kundkort. Om Kundkort knutet till en kontokredit inte beviljas underrättar Qstar Konsumenten om orsaken härtill.

3. Handhavande av Kundkort och PIN-kod
3.1 Kundkort är en värdehandling och ska förvaras på betryggande sätt. Kontohavaren är skyldig att skydda PINkoden,
att vid vetskap om att Kundkortet har kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Qstar och att i övrigt följa dessa villkor för användning av Kundkortet.

4. Anmälan av förlorat Kundkort, adressändring m.m.
4.1 Anmälan om förlorat Kundkort, namn- eller adressändring eller annat rörande Kundkort, ska snarast meddelas till Qstars Kundservice, tel. 011-28 00 00 eller skriftligen till Qstar Försäljning AB, Box 633, 601 14 Norrköping. Juridiska personer ska omedelbart underrätta Qstar om ändrad bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra förändringar av väsentlig betydelse rörande Kontohavaren.

5. Ansvar för extrakort
5.1 Kontohavarens ansvar enligt dessa villkor omfattar samtliga till kontot knutna och utfärdade Kundkort.

6. Betalningsansvar
6.1 Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga köp som verkställs med till kontot knutna Kundkort.
6.2 Kontohavaren ansvar dock inte för något belopp som har belastat kontot genom användande av visst Kundkort efter det att Kontohavaren har anmält till Qstar enligt p. 4.1 att Kundkortet är förlorat och ska spärras, såvida inte Kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till att en obehörig transaktion har kunnat genomföras.
6.3 Kontohavaren svarar dock för hela beloppet enligt p.6.2 om hen inte underrättar Qstar, så snart det kan ske efter att denne har fått vetskap om den obehöriga transaktionen, att hen inte anser sig betalningsskyldig för transaktionen. Om Qstar lämnat Kontohavaren information om den obehöriga transaktionen ska under alla förhållanden sådan underrättelse lämnas inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot.
6.4 För Konsument gäller utöver vad som föreskrivs i p. 6.1-6.3 följande. Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kontohavaren har underlåtit att skydda sin personliga behörighetsfunktion, ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock högst med det belopp som följer av lag (2010:751) om betaltjänster. Har den obehöriga transaktionen kunnat genomföras till följd av att en sådan skyldighet har åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för hela beloppet, dock högst med det belopp som följer av lag (2010:751) om betaltjänster. Har Kontohavaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar hen dock för hela beloppet.
6.5 Om någon annan än Kontohavaren är behörig enligt avtalet eller annars att använda ett Kundkort kopplat till Kontohavarens konto, ska, vid bedömningen av om Kontohavaren ansvar för något belopp, den andra personens handlande räknas som om Kontohavaren själv hade handlat.
6.6 Om Kundkortet används för inköp av tjänster/produkter från annan än Qstar har Kontohavaren inte rätt att gentemot Qstar göra invändningar såvitt gäller betalningsansvar för inköpet grundat på fel, dröjsmål eller annan brist hänförlig till den aktuella tjänsten/produkten. Vad som anges i denna bestämmelse gäller dock inte om Kontohavaren är en Konsument.

7. Faktura/Kontoutdrag
7.1 Fakturering sker en eller två gånger per månad beroende på kreditgräns. Betalningen ska vara Qstar tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Förfallodagen är 13-16 dagar efter fakturans brytdatum. Vid försenad betalning äger Qstar rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med dessa villkor samt påföra påminnelse- och kravavgifter samt inkassokostnader enligt lag. Dröjsmålsräntan är f.n. 2 % per månad. Qstar tillämpar kronavrundning enligt följande regler: 01-49 öre avrundas nedåt till helt krontal, 50-99 öre avrundas uppåt till helt krontal. Qstar äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Vid pappersfaktura utgår en avgift om 25 kronor per faktura.

8. Autogiro
8.1 Vid betalning via autogiro medger Kontohavaren att uttag görs från aktuellt konto för betalning till Qstar av faktura. Uttag görs på aktuell fakturas förfallodag eller, om denna är på en lördag eller helgdag, på närmast därpå följande bankdag. Kontohavaren förbinder sig gentemot Qstar att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på aktuellt konto senast dagen före förfallodagen. Om betalning via autogiro inte sker, och detta inte är hänförligt till Qstar, t.ex. därför att tillräckligt belopp inte finns på aktuellt konto, är Kontohavaren skyldig att erlägga ränta och avgifter m.m. enligt p. 7.
8.2 Qstar ska vid betalning via autogiro senast sju dagar före förfallodagen underrätta Kontohavaren om fakturans belopp och förfallodag. Om Kontohavaren ej medger uttaget ska denne omedelbart och senast bankdagen före förfallodagen underrätta sin bank härom. Kontohavarens medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem dagar efter det att medgivandet återkallats. Om Kontohavaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Qstar eller kontohållande bank. Qstar svarar vid betalning via autogiro för fakturans riktighet och ska vid anfordran återbetala vad som felaktigt kan ha överförts från Kontohavarens konto.

9. Kreditgränser, uppsägning av avtal i förtid m.m.
9.1 Qstar har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återkräva Kundkortet och spärra det för ytterligare inköp om Kontohavaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot Qstar, vid befarad betalningsoförmåga hos Kontohavaren och/eller vid Kontohavarens dödsfall. Qstar har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller spärra Kundkort vid missbruk eller annan otillbörlig användning. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. Qstar har vidare rätt att ändra kreditgränsen för Kundkortets användning utan föregående meddelande till Kontohavaren.
9.2 För Konsument gäller istället för vad som föreskrivs i p. 9.1 följande. Qstar har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återkräva Kundkortet och spärra det för ytterligare inköp om Kontohavaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot Qstar, vid befarad betalningsoförmåga hos Kontohavaren och/eller vid Kontohavarens dödsfall. Qstar har vidare rätt att i mindre mån justera kreditgränsen utan föregående meddelande till Kontohavaren.
9.3 Qstar ska vid uppsägning av Smartkort återbetala innestående tillgodohavanden inom 10 arbetsdagar efter det att Kontohavaren meddelat Qstar till vilket konto återbetalning ska ske.
9.4 Vid utebliven betalning kan Qstar för Kontohavare, som både utnyttjar ett Smartkort och ett Kundkort som är knutet till en kontokredit, avräkna Qstars förfallna fordran på Kontohavaren avseende Kundkortet som är knutet till en kontokredit mot Kontohavarens tillgodohavanden på Smartkortet.
9.5 Om Kontohavare inte utnyttjar sitt Kundkort under fem sammanhängande år har Qstar rätt att spärra Kundkortet för framtida användning och avsluta Kontohavarens avtal, förutsatt att Kontohavaren inte har andra Kundkort kopplade till avtalet som har nyttjats under perioden.

10. Force Majeure, ansvarsbegränsning och tvister
10.1 Qstar ska inte vara ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om Qstar själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Qstar endast i den mån skada orsakas av att Qstar har varit oaktsamt. Qstar ansvarar inte i något fall för fel på kortutrustning eller kommunikationsutrustning och för bristande nätverksuppkoppling. Qstar svarar inte heller för indirekta skador och följdskador av vad slag det än må vara, såvida annat inte följer av tvingande lagstiftning. Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige enligt rättegångsbalkens regler.

11. Mina sidor
11.1 Genom att Kontohavaren loggar in på Mina sidor får Kontohavaren en rätt att använda Mina sidor för att erhålla digital information om Kontohavarens Kundkort. Mina sidor är personligt för Kontohavaren. Lösenordet till Mina sidor ska förvaras på ett betryggande sätt och får inte lämnas ut till tredje part. Om Kontohavaren vet eller misstänker att någon annan än Kontohavaren känner till lösenordet måste Kontohavaren byta lösenord. Såvida inte annat framgår av tvingande lag tar Qstar inget ansvar för åtgärder som utförs i Kontohavarens namn, även om någon annan har utnyttjat Kontohavarens inloggningsuppgifter. Qstar förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Mina sidor eller åtkomsten till Mina sidor.

12. Förändring av villkoren m.m.
12.1 Dessa allmänna villkor gäller tills det att Qstar meddelat annat. Qstar äger rätt att meddela ändring genom att skriftligt meddelande tillsänds Kontohavaren i t.ex. faktura eller kontoutdrag. Kontohavaren anses ha godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av Kundkortet. Vid marknadsföringen av Kundkort har Qstar följt svensk lag om marknadsföring. Klagomål kan lämnas till Qstar och behandlas i syfte att få till stånd en lösning i samförstånd. Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska språket. Kommunikation i anledning av avtalet sker på svenska språket.

13. Personuppgiftsbehandling
13.1 För information om Qstars personuppgiftsbehandling, se https://qstar.se/integritetspolicy. Konsumenter som är Kontohavare och som har valt att ange personuppgifter om andra personer som kortreferenser på Kundkort uppmanas att vidarebefordra information om Qstars personuppgiftsbehandling till personer vars personuppgifter Kontohavaren valt att ange som kortreferenser. För juridiska personer som är Kontohavare och som har valt att ange personuppgifter som kortrefenser på Kundkort gäller Qstars personuppgiftsbiträdesavtal, se https://www.qstar.se/information/personuppgiftsbitradesavtal.

Qstar Försäljning AB • Org.nr: 556349-2262
Postadress: Box 633, 601 14 Norrköping
Besöksadress: Spårgatan 5, 602 23 Norrköping
Telefon: 011-28 00 00
E-post: info@qstar.se

Qstar Försäljning AB:s huvudsakliga verksamhet är att driva bensin- och drivmedelsstationer.

Kontakta oss
Qstar är ansvarig för behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se.

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!